Cookie- og privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Dansk Tennis Forbund, Idrættens Hus, CVR.NR – 18947811
DGI, Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten, CVR. NR – 40011218
Sidst opdateret: 24. maj 2018

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 • Dansk Tennis Forbund og DGI er dataansvarlige, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

  Dansk Tennis Forbund
  Adresse: Idrættens Hus
  CVR: 18947811
  Telefonnr.: +45 43 26 26 60
  Mail: dtf@tennis.dk
  Website: tennis.dk

  DGI
  Adresse: Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
  CVR: 40011218
  Telefonnr.: +45 79 40 40 40
  Mail: info@dgi.dk
  Website: dgi.dk

 • Vi behandler følgende personoplysninger:

  Medlems- og spilleroplysninger
  Almindelige personoplysninger:

  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt spillerhistorik og tilhørsforhold til klubber.
  • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:CPR-nummer – kun i forbindelse med akkrediteringer, spillerudsendelser, karantæner og lignende
  • Helbredsoplysninger – i forbindelse med karantæner, afbud og skader
  • Testresultater i forbindelse med talentmiljøer – der indhentes selvstændig samtykke til dette

  Oplysninger om ansatte:
  Almindelige personoplysninger:

  • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  • Bankkontonummer
  • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • CPR-nummer
  • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

  Her indsamler vi oplysninger fra
  Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

  • Offentlige myndigheder
  • Danmarks Idrætsforbund
  • Medlemsklubber i Dansk Tennis Forbund og/eller DGI
 • Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

  Lovlige grunde til behandling er særligt: Forbundets berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

  • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
  • Behandling efter lovkrav
  • Behandling med samtykke
 • Formål med behandling af medlemsoplysninger:

  • Varetagelse af spillers behov, i forhold til turneringstilmelding, turneringsstatistik, programlægning, pointindsamling og herunder uddeling af karantæner
  • Varetagelse af klubbers behov, herunder fakturering og bogføring af betalinger
  • Varetagelse af medarbejders behov, herunder opbevaring af lønforhold, kontrakter og børneattester
  • Varetagelse af bl.a. bestyrelsesmedlemmer og landsholdsspilleres behov, herunder akkrediteringer, landsholdsudsendelser og lignende.

  Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

  I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

  • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v
  • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
  • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af licens m.v.
  • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
  • Brug af situationsbilleder, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
  • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse
  • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
  • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
 • Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

  Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

  Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 13 år. Ved licensansøgning og klubskifte er grænsen dog 18 år.

 • I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

  Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

  Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 • Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, hvilken information der er tale om.

  Almindelige personoplysninger opbevares i op til 3 år, eller så længe de er relevante.

  Personfølsomme information slettes indenfor et år, medmindre der er andre krav, f.eks. bogføringspligten, der umuliggør dette.

  Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, sletter vi i udgangspunktet straks efter, at behandlingsformålet er opfyldt.

  Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 • Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse
  • Retten til sletning
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Retten til indsigelse

  Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

  Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

  Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 • Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Cookies